01.01.2024

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Mex United BV en zijn geldig voor alle klanten en derden die al dan niet verbonden door een voorafgaande overeenkomst, handelen met Mex United BV.

Mex United BV verbindt zich tot een transparante communicatie met de klant d.m.v. schriftelijke afspraken inzake (niet-limitatief): prestaties, éénmalige, recurrente en optionele kosten, planning, timing, testing, oplevering, eigendomsrechten, support, opleiding, debugging, prijsherzieningen, taken en verantwoordelijkheden van externe leveranciers en modaliteiten in geval van beëindiging van de samenwerking.

Offertes zijn louter indicatief en krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst bij ondertekening ‘voor akkoord’ door zowel de klant als het Mex United BV als teken van aanvaarding van de voorwaarden. De samenwerking kan ook schriftelijk worden vastgelegd in een meer gedetailleerde overeenkomst. In dat geval wordt duidelijk gesteld of de voorwaarden van de offerte geldig blijven of niet en welke algemene voorwaarden primeren.

De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge afspraken. De overeenkomst is een inspanningsverbintenis. Mex United BV zal naar best vermogen, en gebruik makend van best-practices, state-of-the-art technologie en goed opgeleide mensen de opdracht uitvoeren.

Tenzij anders overeengekomen, kunnen indicaties van timing, performantie en prijs onderhevig zijn aan wijzigingen ten gevolge van ontwikkelingen (bv. onvoldoende of niet-correcte input van de klant) tijdens de uitvoering van de opdracht. Afwijkingen hiervan kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In het bijzonder geldt dit voor overmacht.

In geval van ‘meerwerk’ dat meer dan 20% van de overeengekomen prijs overschrijdt, zal Mex United BV voorafgaandelijk aan de uitvoering de klant hiervan op de hoogte brengen. Bij voorkeur wordt meerwerk in gezamenlijk overleg bekeken en schriftelijk afgesproken. De klant wordt geacht op een constructieve manier zijn medewerking te geven. Hij is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor het aanleveren van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Bij ondertekening is een voorschot van 30% opeisbaar en te betalen voorafgaandelijk aan het begin van de uitvoering. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Indien de klant de opdracht wenst te annuleren, kan er geen terugvordering gevraagd worden.

Mex United BV kan een schadevergoeding eisen indien de opdracht nog niet aangevat werd alsook voor nog niet betaalde uitgevoerde prestaties. De facturatie gebeurt in functie van afgesproken opleveringsmomenten van fases. Indien hierover geen duidelijke afspraken gemaakt werden, wordt het in gebruik nemen (bv. van e-emailapplicatie) of het on line plaatsen van een website/applicatie als impliciete oplevering beschouwd. Er wordt een opvolgingsperiode waarbinnen ‘bugs’ of tekortkomingen kunnen gemeld worden voorzien van twee maanden. Na die periode wordt de opdracht als definitief opgeleverd beschouwd.

Betalingsvoorwaarden:
Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste dertig kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Mex United BV kenbaar gemaakt te worden.

Totdat de klant volledig en definitief heeft betaald, behoudt Mex United BV het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat Mex United BV niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten te garanderen.

Mex United BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment.

Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan Mex United BV, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van of de volledige overeenkomst opzeggen, door melding aan de klant via een eenvoudig schrijven. De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Beide partijen verbinden er zich toe de nodige confidentialiteit te garanderen en geen vertrouwelijke informatie publiek te maken. Mex United BV zal eveneens rekening houden met de bepaling van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Mex United BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Mex United BV blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst.

De klant vrijwaart Mex United BV voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing.

Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd waar de zetel van Mex United BV zich bevindt.

01.01.2024 | Mex United BV, Minister Liebaertlaan 53 B bus 0101, 8500 Kortrijk | BTW BE0667.859.945